مشخصات کتاب

حوار مع الشیخ صالح الدرویش حول کتابه «التراحم بین آل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و بین بقیة الصحابة»جلد:1نویسنده:سبحانی تبریزی، جعفرنویسنده:درویش، صالحمترجم:شالچيان، عبدالرضاناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1434

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: