مشخصات کتاب

آشنایی با کشورهای اسلامیجلد:1نویسنده:روحانی، حسننویسنده:جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات استراتژیکناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1388

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: