مشخصات کتاب

هشدار در خصوص تکفیرهای بی رویهجلد:1نویسنده:مالکی‌ حسنی‌، محمدمترجم:مرکز ترجمان دینیناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1389

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: