مشخصات کتاب

وهابیت و بازنگری از درونجلد:1نویسنده:مالکی‌ حسنی‌، محمدمترجم:خزعلی، انسیهناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1386

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: