مشخصات کتاب

رساله توضیح المسایل ( مراجع )جلد:1نويسنده:امام خمینی و سایر مراجعگردآورنده:بنی هاشمی خمینی، محمدحسنگردآورنده:اصولی، احسانناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قممحل نشر:قمسال نشر:1381

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: