مشخصات کتاب

بدعت گذاران شرقیجلد:1مترجم:حاتمی طبری، کاظمناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:قم - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: