مشخصات کتاب

نقد مبانی و آرای وهابیت از دیدگاه: محمد سعید رمضان البوطی، حسن بن فرحان مالکی، محمد بن علوی مالکی و حسن سقافجلد:1نویسنده:رئیسی، علیناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: