مشخصات کتاب

تبصرة المتعلمین في أحکام الدینجلد:1نويسنده:علامه حلی، حسن بن یوسفتنظيم:تقی الدین حلی، حسن بن علیمحقق:یوسفی غروی، محمد هادیمحقق:درگاهی، حسینناشر:موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميمحل نشر:تهران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: