مشخصات کتاب

هتل داری در امور زیارتیجلد:1نویسنده:آقاسامان، حمید:اداره آموزش کارگزاران سازمان حج و زیارتنویسنده:درزی، مجیدنویسنده:عندلیب، ناصرناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1388

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: