مشخصات کتاب

مدیران و عوامل خدماتیجلد:1نویسنده:حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارتناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: