مشخصات کتاب

رهنمودهای حضرت امام خمینی قدس سره به روحانیون محترم کاروان هاجلد:1نویسنده:کارآموزیان، محمودناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: