مشخصات کتاب

مکه و مدینه از دیدگاه جهانگردان اروپاییجلد:1نویسنده:خلیلی، جعفرمترجم:فرهنگ، محمدرضاناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1384

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: