مشخصات کتاب

من لايحضره الفقيه (متن و ترجمه)جلد:1نويسنده:ابن بابویه، محمد بن علیمترجم و شارح:غفاری، علی ‌اکبرمترجم:غفاری، محمد جوادمترجم:بلاغی، صدر الدینناشر:نشر صدوقمحل نشر:تهرانسال نشر:1367

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: