مشخصات کتاب

ترجمه تحریر الوسیلهجلد:1نويسنده:خمینی، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)مترجم:اسلامی، علیمترجم:قاضی زاده، محمدناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قممحل نشر:قمسال نشر:1383

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: