مشخصات کتاب

حج گزاری ایرانیان به روایت اسناد عثمانی و قاجاریجلد:1نویسنده:دوغان، اسرامترجم:آریانفر، مهری:پژوهشكده حج و ز يارتناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1393

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: