مشخصات کتاب

مناسک نوین مطابق با فتوای امام خمینی و 14 تن از مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم با آخرین فتاوا و اضافاتجلد:1تهیه و تنظیم:آخوندی، مصطفیتهیه و تنظیم:انصاری، عبد الرحمنناشر:محراب قلممحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1390

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: