مشخصات کتاب

رسایل الشهید الثاني( طبع جدید)جلد:1نويسنده:شهید ثانی، زین ‌الدین بن علیمحقق:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات اسلامی)اشرف علی التحقیق:مختاری، رضاناشر:دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قممحل نشر:قم

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: