مشخصات کتاب

‏سؤال و جواب: استفتائات و آراء فقیه کبیر حاج سید محمد کاظم یزدی (طاب ثراه) صاحب عروة الوثقیجلد:1نويسنده:یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیماهتمام:محقق داماد، مصطفیمحقق:وحدتی شبیری، حسنمحقق:مدنی بجستانی، محمودناشر:مرکز نشر علوم اسلاميمحل نشر:تهرانسال نشر:1376

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: