مشخصات کتاب

گزارشی از فاجعه منا در «طریق یا حاج»جلد:1نویسنده:ش‍ج‍اع‍ی‌ف‍رد، م‍ح‍م‍دح‍س‍نناشر:[بی نا]محل نشر:[بی جا] - [بی جا] سال نشر:1395

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: