مشخصات کتاب

مرقدها و مکان های زیارتی کربلاجلد:1نویسنده:قريشی، عبدالامير:مرکز تحقیقات حجمترجم:مقدس، احسانناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1391

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: