مشخصات کتاب

درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعهجلد:1نویسنده:سبحانی تبریزی، جعفرمترجم:محدثی، جوادناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1389

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: