مشخصات کتاب

درآمدی بر فقه مقارنجلد:1نویسنده:جعفر پیشه فرد، مصطفیناشر:بعثه مقام معظم رهبری، معاونت امور روحانيونمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1388

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: